• Общината
  • Айтос
На 19 февруари 2017 г.
Поклонение по повод 144 години от гибелта на Васил Левски
Предстоящи
Концерти, събития и срещи през м. февруари 2017 г.
Община Айтос с рекордно висок бюджет-2017
Кметът Васил Едрев: 2017-та ще е хубава година!
131 решения е взел Съветът през май - декември 2016 г.
Председателят Красимир Енчев представи отчет за работата на местния парламент
ОБЩИНА АЙТОС
Програма за м. февруари 2017 г.
Община Айтос
обявява К О Н К У Р С "МОЯТА БЪЛГАРИЯ – 2017"
Проектът за бюджет-2017 - реалистичен и изпълним
Експертно мнение - Главният финансист на Община Айтос Станка Господинова
Община Айтос става собственик на бившата казарма
Има правителствено решение от 25.01.2017 г., което айтозлии чакат от 15 години
Отдел ”Местни данъци и такси” УВЕДОМЯВА гражданите, че новите местни данъци и такси за 2017 година вече са изчислени и информацията за тях е е налична в сайта...
У В Е Д О М Л Е Н И Е ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ЧЛ. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Обезвреждане на медицински отпадъци с автоклавна система в УПИ І-494, местност „Азмака“, землище с. Съдиево, община Айтос”
"МУРАД - 61" ООД, с управител и възложител Хасан Мустафа Мурад, уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...
"АЙТОС БИЛД" ООД, с управител и възложител Вълчо Стоянов Михалев, уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план...
Със заповед на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПЗ...
Със заповед на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на изготвянето на комплексен проект за инвестиционна инициатива - ПУП-ПРЗ...
Руси Киров Филипов от село Тополица, община Айтос уведомява заинтересованото население, че има следното инвестиционно предложение:...