Близо 3 млн. лв инвестиции на територията на община Айтос,

За първи път в най-новата история на Община Айтос, Сдружение с нестопанска цел "МИГ-Айтос" обяви процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Стратегията получи карт бланш за финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., а приемът на проекти е в ход от 1 юли т.г. По този повод разговаряме с кмета на Община Айтос Васил Едрев.

- Г-н Едрев, преди десетина години беше създадена първата МИГ-Айтос /Местна инициативна група/, която претърпя неуспех. Въпреки това, преди пет  години Вие като кмет на  Община Айтос подкрепихте създаването на ново Сдружение "Местна инициативна група- Айтос” с убеждението, че ще успее да защити една нова Стратегия за местно развитие и ще получи финансиране, за да могат да се реализират проектни идеи на институциите, бизнеса и гражданите от Община Айтос. Да, този път работата на МИГ-Айтос се оказа успешна. Вашият коментар?   

- Изключително удовлетворен съм, че СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ                                              «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС» успя да извърви един нелек и некратък път, за да се стигне до отваряне на приема на проектни предложения от 1 юли по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктураот стратегията за ВОМР на МИГ-Айтост. Това е мярката с най-голям финансов ресурс -1 400 000 лв.

Като цяло, резултатът  от работата на екипа на МИГ-Айтос са близо 3 млн. лв,  които ще бъдат предоставени безвъзмездно за реализацията на проекти по конкретни мерки от  Стратегията за Водено от общностите местно развитие, по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. За да се реализира този финансов ресурс е необходимо общината, бизнеса и неправителствения сектор  да са активни. Да подготвят и  кандидатстват с качествени проектни предложения, отговарящи на местните нужди и потенциала за развитие на територията. Според мен, изпълнението на местната  стратегия за развитие е огромно предизвикателство и изключителен успех за местната общност, тъй като тези средства ще бъдат инвестирани само на територията на община Айтос. Крайната цел, която сме си поставили е подобряване на качеството на живот на хората от нашата обшина.

 

- Какви най-общо са условията за кандидатстване с проекти и кой може да се възползва от това финансиране?

- Могат да се възползват инициативните и предприемчиви граждани и фирми. Kaндидатите трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на МИГ-Айтос. Става дума за средства, които според изискванията на Програмата ще бъдат инвестирани в три сфери - публична, бизнес и НПО. Община Айтос има готови проекти, допустими кандидати по част от мерките са и юридически лица с нестопанска цел - за дейности, свързани с инфраструктурата, образованието и културния живот.

 

 - А какви са възможностите за местния бизнес?

- Предприемачите могат да кандидатстват по т.н. частни  мерки, включени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Това са три  мерки: мярка 4.1  „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”, мярка 4.2  „Инвестиции в преработка /маркетинг на селскостопански продукти”и  мярка 6.4.1.”Инвестиции в подкрепа на  неземеделски дейности.

 

 -На каква стойност могат да бъдат проектните предложения по мярка 7.2 ?

- Минималният размер на безвъзмездната финансова  помощ за един конкретен проект е  20 000 лв, а максималният размер - 391 000 лв. Приемът на проекти стартира на 1 юли т.г., така че апелирам за по-бърза реакция на тези, които са решили да кандидатстват с проектни предложения. Процедурата за подбор на проектни предложения е с няколко крайни срока за кандидатстване, но вторият и третият прием ще се реализират, само ако има неусвоен финансов ресурс след първия прием.  Добре е юридическите лица и НПО да са информирани, че във връзка с мярка 7.2, МИГ-Айтос планира информационна среща на 23 юли т.г. от 13.30 часа в Община Айтос.

 

- Какви са Вашите очаквания?  

- Първо, искам да благодаря на екипа и на Управителния съвет на МИГ-Айтос за усилията, които положиха и полагат в процеса на изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Сигурен съм, че по същия начин екипът ще се справи и в настоящата процедура по приема на проектни предложения. Надявам се, реализирането на одобрените проектни предложения да е от полза за по-голям кръг граждани и за цялата общност. На всички пожелавам успех!

НП

 

Снимки