”Да изчистим България заедно!”

Община Айтос

Общинска администрация

”Да изчистим България заедно!

Във връзка с провеждане на националната кампания на BTV ”ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО, Общинска администрация – Айтос приканва всички жители  на Общината да се включат на 16 септември /събота/ в почистването на прилежащите територии към индивидуалните дворове, зелените площи в междублоковите пространства, детските площадки и местата  за отдих. Началото на кампанията е от 9.00 часа.

Районите, обект на организираното почистване ще бъдат:

1. Централна алея на парк  „Славеева река ”- гр.Айтос от СУ "Никола Вапцаров" - гр. Айтос

2. Градска градина – гр.Айтос от СУ "Христо Ботев" - гр. Айтос

3. Двора и района на ОУ „Атанас Манчев”- гр.Айтос;

4. Двора и района на ПГСС „Златна нива” - гр.Айтос.

5. Села

За успешното осъществяване на кампанията на участниците ще бъдат раздадени найлонови чували за смет и ръкавици от представител на Общинска администрация  /стая 6/ за всяко населено място от Общината.

Събраните чували с отпадъци, да бъдат поставяни до обществените съдове за смет в града, след което ще бъдат извозени от сметосъбираща техника. Местата за събраните отпадъци по селата ще се определят по преценка на кмета на съответното населено място.

С участието на всеки един от нас в кампанията ще демонстрираме своята активна гражданска позиция и ангажираност с каузата за чиста околна среда за нас и следващите поколения.

За допълнителна информация и получаване на подръчни материали – стая № 6 в Община Айтос, мл.експерт в Дирекция „ТСУРР”- Катя Иванова, тел. 0896 46 32 80.

 

Снимки