14 дни срок за преместване на излезли от употреба МПС-та от общински терени

ОБЩИНА АЙТОС

Важно съобщение

Уважаеми граждани на Община Айтос,

Уведомяваме всички притежатели на изоставени, регистрирани или снети от отчет моторни превозни средства /МПС/, разположени върху терени общинска собственост - тротоари, пътни платна, зелени площи и др., че да бъдат премахнати от общинските имоти.

В тази връзка, започват съвместни проверки на комисии в състав:  служители на Община Айтос, инспектор от Районно управление „Полиция” – гр. Айтос, както и кметовете на съответните кметства по населени места на територията на общината (с. Пирне, с. Малка поляна, с. Чукарка, с. Тополица, с. Карагеоргиево, с. Поляново, с. Раклиново, с. Мъглен, с. Дрянковец, с. Пещерско, с. Черна могила, с. Черноград, с. Зетьово, с. Караново, с. Съдиево, с. Лясково) .

При проверките, ще се изготвят констативни протоколи с предписание към собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства, които в 14-дневен срок трябва да предприемат конкретни последващи действия за преместването на автомобилите си. При неспазване на посочения срок, излязлото от употреба МПС, ще бъде принудително преместено от лицензиран оператор -  „АЙТОС МОБИЛ БОРСА” ЕООД, на  адрес: гр. Айтос, УПИ I- 5, масив 489, местност „Кара пелит” (срещу ресторант „Орловец”). Моторното превозно средство ще бъде разкомплектовано, ако не бъде потърсено от собственика в 14-дневен срок от преместването му.

Проверките, ще се осъществяват съгласно правомощията на кмета, регламентирани в Закона за движение по пътищата – чл. 167, ал. 2, т. 3 , вр. с чл.143, ал.7 и ал.8 от ЗДвП, правомощията на кмета по чл. 16, ал. 1, т. 2 и ал.2 и чл. 46 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и чл.38 от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Айтос.

 

 

 

Снимки