ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СДРУЖЕНИЕ „ МИГ – АЙТОС“

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № РД-50-146/ 21.10.2016г.

ИНФОРМИРА  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС

ЗА ПРЕДСТОЯЩ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г. ПО СЛЕДНИТЕ МЕРКИ - В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ!

Снимки