Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Информация за  преценяване необходимостта от  ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Хакъ Нури Хакъ

                     адрес: гр.Бургас, кв.Ветрен, ул. "Чавдар”№58

"Създаване на трайни насаждения от киви и изграждане на система за капково напояване в поземлени имоти №116008, 116007, 115002, три водовземни съоръжения – тръбен кладенец  / в трите имота по един /      и изграждане на навес / около 70-80 кв.м / в имот №115002 за съхранение на селскостопанския инвентар, землище с.Съдиево, м. „Бургас йолу”, общ.Айтос, обл.Бургас, собственост Хакъ Нури Хакъ”

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 18.10.2017 г. – 01.11.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62