Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2

        СЪОБЩЕНИЕ  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Информация за  преценяване необходимостта от  ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

от Димитър Иванов Кехайов

адрес : гр. Бургас, ул. „Александър Стамболийски“ №24, ет.3

        Лице за контакти: Камен Калудов

   

„Изграждане на вилна сграда, магазин и КОО в поземлени имоти с идентификатор  №284, №285, №286 в местност „Провадийско шосе“ ,  землище на гр.Айтос, община Айтос“.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 07.12.2018 г. – 21.12.2018 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

 Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62