ИЗВЪНРЕДНО ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ

                                                         Съобщение             

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 4  от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос свиквам  ИЗВЪНРЕДНО ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос  на  26.10.2018 г. /петък/ от 10.00 ч. в заседателната зала на Община Айтос при следния проект за

 

                                                              Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д  :

 

1. Докладна записка с вх. № 354/23.10.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно  предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на община Айтос” на Мариела Костадинова.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : ……………………

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /КРАСИМИР ЕНЧЕВ/

 

Снимки