Кметът представи на съветниците пълен отчет за управлението на общинската собственост

Пълен отчет за състоянието на общинската собственост за периода януари - юни 2017 година представи пред Общинския съвет на 28 юли, кметът Васил Едрев. Отчетът е регламентиран в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в която е записано, че градоначалникът трябва да се отчита пред Съвета на всеки шест месеца. Отчетът съдържа пълното наименование на обектите общинска собственост, поимено са посочени наематели/ползватели, определени с решение на ОбС, сроковете на договорите за наем или концесия и постъпилите средства в общинския бюджет от управлението на имотите общинска собственост.

"Не само съветниците, но и гражданите трябва да бъдат информирани как се управлява общинската собственост. Отчетите на кмета са част от политиката на Общината за прозрачност в работата на Общинската администрация. В конкретния случай, отчетът е в изпълнение на приетата през м. януари 2017 г., Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Айтос през  т.г.", коментира за общинското издание кметът Васил Едрев.

Програмата съдържа прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост, имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, както и имотите от първостепенно значение.

Данните в отчета на кмета сочат, че през периода са извършени 18 броя продажби на имоти-земеделски земи в зоните за земеделско ползване, на стойност 41 905,60 лв. Шест са продажбите на имоти-земеделски земи по картата на възстановената собственост на стойност 16 586 лв. Извършена е една продажба на земеделска земя в ЗЗП по чл.35 от ЗОС на стойност 1615,00 лв., 4 броя продажби в регулация по чл.36 от ЗОС на стойност 1 816,00 лв., една продажба в регулация по чл.35 от ЗОС на стойност 2 2 640,29 лв. и една - за учредяване право на пристрояване  на стойност 1 920,00 лв.

Приходите от продажби за периода м. януари- м. юни са на обща стойност 86 482,89 лв., при прогноза за очаквани приходи към 31.12.2017 г. – 197 000 лв, сочат приложенията към отчета.

Приходите от такси от преместваеми съоръжения и пазари през отчетния период са в размер 34 167,60 лв. при заложена прогноза за 2017 год. 90 000 лв. Постъпилите средства от рекламно-информационни елементи са 3 291,60 лв. Приходите от такси за ползване на терени са 25 417,42 лв.

Приходите от такси от преместваеми съоръжения и пазари през отчетния период са в размер 34 167,60 лв. при заложена прогноза за 2017 г. -  90 000 лв. Постъпилите средства от рекламно-информационни елементи са 3 291,60 лв. Приходите от такси за ползване на терени са 25 417,42 лв.

През периода действат 67 броя договори за наем на общински нежилищни имоти в регулация. В Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2017г. са предвидени  приходи от отдаване под наем на нежилищни имоти в регулация в размер на 120 900 лв. с ДДС. Реализираните приходи  са в размер на 62 321 лв.  с ДДС,  изпълнението е 52 %.

Общински имоти, или части от тях са отдадени безвъзмездно по силата на 18 броя действащи договори на спортни клубове, организации на бюджетна издръжка и организации с обществено полезна дейност. От общо 45  договора за наем на общински жилища, два са прекратени, поради отпадане необходимостта от общинско жилище. В Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2017г. са предвидени  приходи от отдаване под наем на общински жилищни имоти  в размер на 13 500 лв. Реализираните са приходи до 30.06.2017 г.  са в размер на 7 999,57 лв., изпълнението е 59 %

  Предвидени в програмата са приходи от 122 000 лв. от наем/аренда на земеделска земя и 43 000 лв.от наем за ползване на пасища и мери. От началото на 2017 год. са реализирани приходи от наем на общински имоти извън регулация– земеделски земи, пасища и мери на обща стойност 141 434,20 лв., в т. ч.  от училищни земеделски земи - 14 077,61 лв. при  заложени в програмата 109 000 лв.; общински земеделски земи  - 665,61 лв. при очакван резултат 13 000 лв.; пасища и мери - 26 690,98 лв. при прогноза 43 000 лв. Сравнително ниския процент на приходи от наеми на земеделски земи е обусловен от факта, че договорите са сключени за стопанска година и приходите по тези договори ще бъдат реализирани през  последното тримесечие на годината.

За януари-юни 2017 г. са реализирани приходи по Закона за приватизация и следприватизационен контрол на стойност 526 600 лв. с  ДДС, в т.ч.: Кафе „Еделвайс” - 362 000 лв.; Магазин за ел.уреди, ул.”Станционна” № 49 - 160 600 лв. и Млекосъбирателен пункт в с.Пирне - 4 000 лв.

От 26 броя язовири, публична общинска собственост, за 16 са сключени договори за концесия. При очаквани приходи от концесии върху язовири съгласно програмата за 2017 г. в размер на 22 000 лв. са реализирани 24 449,36 лв., изпълнението е 111%. Очакваните приходи от наем на язовири за т.г. са 4500 лв. Реализираните приходи към 30 юни са 2 044,48 лв. Проведена е една процедура по отдаване под наем на свободните седем язовири, която е прекратена поради липса на кандидати.

87 000 лв са предвидените разходи за 2017 г., свързани с придобиване, управление и разпореждане с имотите-общинска собственост. Към 30.06.2017 год. са направени разходи за: Техническа поддръжка на язовирите - 500 лв, Скици, заснемане, трасиране и др. -  1000 лв. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация - 11 000 лв, Изготвяне на пазарни оценки -  3 000 лв., Възнаграждение за оператор на язовирните стени -  9 000 лв., Текущ ремонт на общински имоти -  2000  лв, Публикации - 888 лв., или общо 27 388 лв.

НП

Снимки