Кметът Васил Едрев с пълен отчет за разпоредителните сделки с общинските имоти

  Кметът Васил Едрев с пълен отчет за разпоредителните сделки с общинските имоти

На шест месеца, кметът на Община Айтос Васил Едрев предоставя на Общински съвет - Айтос отчет-анализ за състоянието на общинската собственост по видове и категории обекти. Отчетът съдържа пълното наименование на обектите общинска собственост, наематели/ползватели, определени с решение на ОбС, срока на договорите за наем и постъпилите средства в общинския бюджет от управлението на имотите общинска собственост. На редовното заседание на Съвета на 31 юли т.г., градоначалникът внася отчета за полугодието, януари-юни 2018 г. за дебати и гласуване.

През м. януари т.г. Общински съвет - Айтос прие Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Айтос през 2018г. Програмата съдържа прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост, имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, както и имотите от първостепенно значение.

Краткият анализ сочи, че за шестте месеца на т.г. са извършени 46 броя продажби на имоти-земеделски земи в зоните за земеделско ползване на стойност 68 492,90 лв., една продажба на земеделска земя по картата на възстановената собственост на стойност 679,00 лв., една продажба на земеделска земя в ЗЗП по чл.35 от ЗОС на стойност 1 971,00лв., три продажби на имоти-земеделски земи по чл.36 от ЗОС в ЗЗП на стойност 744,00 лв. три продажби в регулация по чл.35 от ЗОС на стойност 48 632,33лв. и 11 броя продажби в регулация по чл.36 от ЗОС на стойност 52 277,00лв.

            Приходите от продажбите за периода м. януари- м. юни са на обща стойност 172 796,23 лв., при прогноза за очаквани приходи към 31.12.2018 г. – 158 000лв. Към анализа има и приложения с точните названия и стойността на обектите.

            По схемата на местата за поставяне на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности на закрито има сключени 24 действащи договора за наем и два незаети общински терена. Реализираните приходи от преместваемите съоръжения са в размер на 14 784 лв. при годишна прогноза 25 000лв.

       В Програмата са предвидени приходи от такси от пазари на стойност 48 000 лв., в т.ч. 42 000лв. от промишления пазар, и 6 000лв. от кооперативния пазар. Към края на шестмесечието, приходите са съответно 179 36 лв. - от промишлен пазар и 2 376 лв. от кооперативен пазар. Постъпилите средства от такси от рекламно-информационни елементи са 3 426 лв., и от такси за ползване на терени - 24 196 лв.

През периода  01.01. - 30.06.2018 г. действат 63 броя договори за наем на общински нежилищни имоти в регулация, които са отразени в специално приложение към отчета. В Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2018 г. са предвидени  приходи от отдаване под наем на нежилищни имоти в регулация в размер на 110 900 лв. Реализираните приходи за полугодието са в размер на 62 802 лв., изпълнението е 57 %.

Общински имоти, или части от тях са отдадени безвъзмездно по силата на 22 броя действащи договори на спортни клубове, организации на бюджетна издръжка и организации с обществено полезна дейност.

От общо 41  договора за наем на общински жилища през периода 01.01.2018г. - 30.06.2018 г. три от тях са прекратени поради отпадане необходимостта от общинско жилище. В Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2018 г. са предвидени приходи от отдаване под наем на общински жилищни  имоти   в  размер  на  14 500 лв. До края на юни т.г. са  реализирани  приходи  в размер на 7 892,43лв., изпълнението е 54%.

 Предвидени в програмата са 129 000 лв. приходи от наем/аренда на земеделска земя и 54 000 лв.от наем за ползване на пасища и мери. От началото на 2018 год. са реализирани приходи от наем на общински имоти извън регулация– земеделски земи, пасища и мери на обща стойност 13 311,74лв., в това число: училищни земеделски земи - 9 705,91лв. при  заложени в програмата 109 000лв.; общински земеделски земи  - 588,05лв. при очакван резултат 20 000лв.; пасища и мери - 3017,78 лв. при прогноза 54 000лв. Сравнително ниския процент на приходи от наеми на земеделски земи е обусловен от факта, че към 30.06.2018 г. не са подписани всички договори за пасища и мери, след разпределението им на собственици на животновъднити обекти, регистрирани в системата на БАБХ. Предстои сключването на договорите за отдаване под наем/аренда на свободните общински и училищни земеделски земи за стопанската 2018/2019 година, плащанията по които са  през м. октомври.

През първото шестмесечие на 2018 г. са постъпили като приход в общината една част от плащанията по сключените за стопанската 2017-2018 г. договори за наем за ползване на полски пътища в размер на 22 688 лв.

От 26 броя язовири, публична общинска собственост за 9 от тях са сключени договори за концесия и за три - договори за наем. При очаквани приходи от концесии върху язовири, съгласно програмата за 2018 г. в размер на 18 000лв., са реализирани 19 933,07лв. Очакваните приходи от наем на язовири за 2018 г. са 2000 лв. Реализираните приходи към 30.06.2018г. са 1275,29 лв. През отчетния период, с решение на Общински съвет-Айтос са прекратени два договора за концесия по взаимно съгласие. Поради липса на проявен интерес, до 30.06.2018г. не са  провеждани процедури по отдаване на язовири под наем/концесия.

До края на м. юни т.г. са реализирани приходи от концесия на „Спортно съоръжение-тенис кортове” в размер на 1670,40лв., при заложени в програмата 1600 лв. За периода м. януари – м. юни 2018 год. са направени разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост: за технически дейности-скици, удостоверения,, разделяне, обединяване, заснемане, трасиране на имоти – 600,00 лв. За дезинфекция, дезинсекция, дератизация и др.подобни дейности - 17 836,80 лв. За пазарни оценки на общински имоти - 3170 лв. Материали, външни услуги и текущ ремонт на общински имоти - 1300 лв..

Предвидените разходи за 2018 година, свързани с придобиване, управление и разпореждане с имотите-общинска собственост  са 128 000 лв.

 

 

Снимки