Комисии

СПИСЪК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС МАНДАТ 2015 – 2019 г.

ПК „ЗАКОННОСТ  И  ОБЩЕСТВЕН  РЕД” /ЗОР/

 

Председател              Стоян  Иванов  Стоянов

Зам.председател       Панайот  Костов  Которов

Членове                     Пенчо  Николов  Желев

                                  Ереджеб  Аптали  Ахмед

                                  Якуб  Ислям  Якуб

                                  

ПК „ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА,  БЮДЖЕТ  И  ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ” /ФИБОП/

 

Председател              Юзджан  Фаик  Юмер

Зам.председател       Женя  Кирилова  Пеева

Членове                     Лидия  Илиева  Хараламбова

                                   Салих  Мехмед  Метраш

                                  Христо  Димитров  Ангелов

                                  Светлана  Желева  Попова

                                  Стоян  Пенчев  Колев

                                  

ПК „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,  ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, СТОПАНСКИ  ДЕЙНОСТИ  И  ЕКОЛОГИЯ” /ОСТСУСДЕ/

 

Председател              Дамян  Ненчев  Денев

Зам.председател       Шабан  Мехмед  Сюлейман

Членове                     Николай  Неделчев  Николов

                                  Желязко  Кънчев  Бъчваров

                                  Фикри  Салим  Ахмед

                                  Ружди  Алириза  Хасан

                                  Петър  Георгиев  Янев

 

ПК „ОБРАЗОВАНИЕ,  КУЛТУРА, СПОРТ  И  ТУРИЗЪМ” /ОКСТ/

 

Председател              Петър  Валентинов  Хараламбов

Зам.председател        Димо  Стефанов  Парушев

Членове                      Милен  Димитров  Минчев

                                     Ружди  Хасан  Ахмед

                                     Рашид  Апти  Куру

                                  

ПК „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” /ЗСД/

 

Председател              Андрей  Иванов  Андреев

Зам.председател       Радослава  Димитрова  Стефанова

Членове                      Красимир  Недков  Енчев

                                    Ружди  Сеид  Хюсеин

                                    Турхан  Байрям  Фаик

                                  

КОМИСИЯ ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ /УКИ/

 

Председател              Ружди  Алириза  Хасан

Зам.председател       Петър  Георгиев  Янев

Членове                     Николай  Неделчев  Николов

                                    Андрей  Иванов  Андреев

                                    Стоян  Пенчев  Колев