На снежно заседание съветниците единодушни за 16 решения

24 от 29 общински съветници успяха да стигнат през преспите до заседателната зала на Общински съвет- Айтос на 28 февруари, за да участват в работата на 29-то заседаниена местния парламент. Въпреки изключително тежките зимни усровия, дами от с. Дрянковец, водени от кметицата Севие Пехливанова доведоха Баба Марта, която върза мартеници не само на общинските съветници, но и на всички присъстващи в залата, а четирите дами от Съвета получиха и цветя с топли пожелания от жителите на айтоското село. Веднага след това съветниците пък изненадаха кмета с поздравителен адрес и остроумни пожелания за 60-я му юбилей.

 Само с едно изключение, всички точки в дневния ред бяха гласувани с пълно мнозинство. Съветниците приеха Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, която ще влезе в сила след публикуването й във вестник "Народен приятел".     

Одобрен беше План за действие на Община Айтос за 2018 година в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта /2010-2020/. Кметът Васил Едрев получи пълномощия за редовното заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас. Беше даден карт бланш на администрацията да кандидатства за финансиране с проект по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Турция, за основна реконструкция на Зоопарк - Айтос

Пълно одобрение получи и Планът за действие на Община Айтос по Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2018-2020 г./ - втори период. Гласуван беше и Отчет за 2017 г. по изпълнението на Програма за опазване на околната среда на територията на община Айтос 2015 -2020 г.

Съветниците определиха мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2018/2019 година. Беше дадено разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна предназначението на имот № 166004, м. „Могилата”, в землището на гр. Айтос, и на имот № 017025, м. „Арка”, в землището на с. Тополица.

Одобрени бяха две докладни записки от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос за прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ ХІІІ-66, кв.19 по плана на с.Лясково, община Айтос, и в УПИ ХVІІІ-623, кв.180 по плана на гр. Айтос, с административен адрес ул.”Цар Асен”№ 9.  Решено беше да бъде продадена земя - частна общинска собственост на собствениците на законно построени сгради в Айтос на ул. "Шипка" №1 и ул. .”Панайот Волов”№ 17. Гласуване беше и продажбата на недвижим имот № 000389, с площ 0,664 дка, в землището на с.Карагеоргиево, м.„Маревица”, с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване. С един глас "против" и един "въздържал се" беше приета и докладната записка на Председателя на Временната комисия на Общински съвет - Айтос, определена с решение № 426/21.12.2017 г.

До един съветниците одобриха и докладната записка на Стоян Стоянов - представител на Публичния сектор в Управителния съвет на СНЦ "Местна инициативна група- Айтос /МИГ-Айтос/ и Председател на Управителния съвет на Сдружението за издаване на запис на заповед от Община Айтос в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаваща авансово плащане на МИГ-Айтос за прилагане на мярки по ПРСР 2014-2020.

НП

Снимки