Новите местни данъци и такси за 2018 година вече са изчислени!

О Б Щ И Н А  А Й Т О С

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отдел ”Местни данъци и такси” УВЕДОМЯВА гражданите, че новите местни данъци и такси за 2018 година вече са изчислени и информацията за тях е е налична в сайта:

www.mestnidanaci.info

както и на сайта на общината:

www.aytos.bg. - „портал за справки по местни данъци и такси”.

Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства се внася в срок до 30.06.2018г. На предплатилите за цялата година в срок до 30.04.2018г. се прави отстъпка от 5 на сто.

Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец в срок до 31.01.2018г. Данъкът за първото тримесечие се заплаща в същия срок. На предплатилите за цялата година в срок до 31.01.2018г. се прави отстъпка от 5 на сто.

 

Задълженията могат да се плащат както следва:

 

- по банковата сметка на Община Айтос в

ТБ ”АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ФЦ Айтос:

IBAN:   BG 18 BUIN 9561 8400 4475 35         BIC: BUINBGSF 

по съответния код за вид плащане:

44 21 00   -  за данък върху недвижимите имоти

44 24 00   -  за такса битови отпадъци

44 23 00   -  за данък върху превозните средства

44 34 00   -  за други данъци

44 14 00   -  за патентен данък

 

- с пощенски запис за данъчно плащане или директно инкасиране на суми от всяка станция на "Български пощи" ЕАД;

- във всички представителства на "Банка ДСК" ЕАД на територията на страната;

- чрез EasyPay от всички офиси на оператора "Изипей" АД;

- в брой:

  • за гр. Айтос - в касите на отдела, разположени в Центъра за

услуги и информация на гражданите/ЦУИГ/ в сградата на общината, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.00ч.;

  • за селата - в кметствата, при специалистите по

административно обслужване или при кметовете и кметските наместници.   

Приканваме всички данъкоплатци да погасяват задълженията си в определените от Закона срокове.

Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

 

Снимки