ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ НАЛОЖИХА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ТАКСА СМЕТ ПРЕЗ 2020 Г.

     Причините, които налагат увеличаването на размера на таксата за битови отпадъци за 2020 г., обсъждаха в продължение на близо два часа общинските съветници, на последното за 2019 г. заседание на Общински съвет - Айтос, на 20 декември. Дебатите предшестваха приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос и План - сметката на приходите и разходите за битови отпадъци за 2020 г.

Основната причина за скока на такса смет е увеличаването на държавните такси, които се събират от гражданите, и след това отиват в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)  за отчисления и обезпечения, стана ясно на заседанието. Първоначалният вариант на увеличението за 2020 г., по Наредбата, която третира тази материя, е бил - от 57 лв на тон, таксата да скочи на 95 лв/тон. Но на Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/, на среща с Министъра на околната среда и водите Нено Димов, е решено това увеличение да стане поетапно за три години - 2020 г. - 69 лв, 2021 г. - 82 лв, и през 2022 г -  95 лв.

Това решение още не е материализирано никъде, потвърдиха общинските експерти. Т.е. обещанието, съобщено на общините на националнияя форум е, че решението ще излезе в Държавен вестник през м. февруари 2020 г. Община Айтос приема това основание за очакване, че увеличението ще бъде по-малко от първоначално предвиденото.

       Отчисления и обезпечения по чл. 64, 60 от ЗУО от 610 000лв. на 748 860лв. /увеличението е със 138 860лв./ – увеличен размер на отчисленията – от 57 на 69лв./тон.

     Следващата причина за увеличението е договорът, сключен след проведена обществена поръчка през настоящата година, с изпълнителя на услугата през 2020 г. Там, увеличението основно се дължи на увеличената минимална работна заплата. Разгледани в детайли, ценовите предложения показват, че основното увеличение е там, където има ръчен труд - метене, листопад и т.н. Важно е да се знае, че предишният договор е сключен преди три години, а оттогава минималната работна заплата се е увеличила почти два пъти.

       Новият договор с изпълнителя на услугата за 2020 г. в цифри – от 624 931лв. на 800 420лв. (увеличението е със 175 489лв.).

       Следващото увеличение е на таксата за обработката на битовите отпадъци в регионално депо в Братово. Увеличени са и парите за работниците към Общината, което също е свързано с увеличението на минималната работна заплата и бройките, необходими за дейността.      

         Увеличени са необходимите средства за: почистване на локални замърсявания - от 65 000лв. на 120 000лв. (увеличението е с 55 000лв.); заплати и осигуровки - от 177 000лв. на 220 000лв. (увеличението е с 43 000лв.); такса за обработка в депо Братово – от 193 200лв. на 242 154лв. (увеличенито е с 48 954лв.);

         В дейността се включват и разходите за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци – 58 550лв., както и разходи за издръжка на мобилен център за отпадъци и комбинирана машина – 10 015лв.

         През настоящата година, в план-сметката на Община Айтос за разходите за битови отпадъци бяха заложени и съответно изхарчени 407 хил.лв собствени средства, каквито през следващата година няма как бюджетът да осигури.

При очаквани приходи за настоящата година в размер на 1 350 000 лв, за да се извърши дейността през 2020 г., в обема, в който и сега се извършва, са необходими разходи от 2 225 000 лвСметката показва, че за да бъдат покрити разходите догодина, приходите трябва да се увеличат със 65%, каквото е и решението на Общински съвет - Айтос, взето с 15 гласа "за", 11 "против" и един - "въздържал се".

По време на дебата, съветници от различни политически сили направиха предложения, свързани с оптимизиране на разходите. Стана дума за разделното събиране, за брооя на контейнерите в населените места и за контрола при изхвърляне на строителни отпадъци, които, поставени в контейнерите за битова смет, увеличават тонажа на боклука, който всички плащаме. Не получи одобрение предложението за увеличение на таксата с 35% - Съветът реши увеличението да е 65%, за да бъдат покрити увеличените разходи. Действително, скокът на такса смет е солиден, но е наложителен, основно заради нормативните промени и невъзможността на бюджета да дотира дейността.

НП

 

Снимки