ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ОТЧУЖДЕНИТЕ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „ПОЗИЦИЯ 11: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТЕН ЛЕСОПОЯС В МВЖДУГАРИЕТО „ЧЕРНОГРАД-АЙТОС” В ЗЕМЛИЩАТА НА С.ТОПОЛИЦА И С.ЧЕРНОГРАД, ОБЩИНА АЙТОС, ОБЛАСТ БУРГАС

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ОТЧУЖДЕНИТЕ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „ПОЗИЦИЯ 11: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТЕН ЛЕСОПОЯС В МВЖДУГАРИЕТО „ЧЕРНОГРАД-АЙТОСВ ЗЕМЛИЩАТА НА С.ТОПОЛИЦА И С.ЧЕРНОГРАД, ОБЩИНА АЙТОС, ОБЛАСТ БУРГАС

 

Съгласно точка 3 от Решение на Министерски съвет /РМС/ № 590 от 13.10.2017 „Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съобщаването да се извърши от „Национална компания „Железопътна инфраструктура”.”

Изплащането на обезщетенията, определени в гореописаното РМС 590/13.10.2017 г., започва след влизането му в сила и представяне на документи, доказващи правата на собственост.

За изплащане на определеното парично  обезщетение следва да бъде подадено заявление до Генералния директор на ДП „НКЖИ”, в което да бъде посочен номер и местоположение на имота, който се отчуждава, банка и банкова сметка по която да бъде изплатено обезщетението, с приложени необходимите документи, доказващи правото на собственост.

Заявлението с приложените документи, може да се изпраща и по пощата с обратна разписка на адрес:

ДП „НКЖИ”

бул. „Мария Луиза” № 110

гр. София, ПК 1233

За допълнителна информация на телефон: 02/932 2254 или 02/ 932 2733 и на сайта на ДП „НКЖИ”- www.rail-infra.bg.

В случай, че в едномесечен срок, собственикът на имота, не е потърсил определеното му обезщетение или не е представил в същия срок документи, доказващи правото му на собственост, обезщетението се превежда по сметка на областния управител, и съгласно чл.39а, ал.1 от ЗДС, имотът се смята за отчужден от датата, на която инвеститорът е превел по сметка на областния управител обезщетението, определено в решение на Министерски съвет. В този случай, правото да се получи определеното обезщетение се доказва пред областния управител, съгласно чл.39а, ал.2 от ЗДС, който нарежда на банката да изплати дължимото обезщетение.