ОБЩИНА АЙТОС

Във връзка със започващото изпълнение на проекта на Община Айтос -"Изграждане и възстановяване на зони за отдих в парк "Славеева река" - град Айтос", и с необходимостта от целесъобразна експлоатация на обект „Парк Славеева река”, в  „Проектна част” - "Растителност", са предвидени санитарни и огледни сечи с ландшафтен характер, включващи поваляне на напълно изсъхнали дървета. Целта е подобряваща стабилност на оставащите жизнени растителни видове.

  За да бъдат защитени живота и здравето на посетителите е предвидено изсичане на дървета със суховършие и видими повреди. Огледните сечи ще се проведат като се извадят нежелани видове, а така също и дървета, подтискащи останалата растителност.

Тези дейности са заложени в проекта на Община Айтос. В сключения договор с фирмата-изпълнител на обществена поръчка има заложени средства за изпълнението им.

Снимки