ОБЩИНА АЙТОС

О Б Щ И Н А    А Й Т О С

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Айтос уведомява собствениците на домашни любимци, че съгласно чл. 46в от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, за притежаване на куче, собственикът заплаща годишна такса в размер на 12 лв. Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година.

От такса се освобождават собствениците на:

-кучета на инвалиди;

-кучета, използвани за опитни цели;

-кучета, използвани от БЧК;

-ловни кучета;

-кастрирани кучета;

-служебни кучета в организации на бюджетна издръжка;

 

Снимки