ОБЩИНА АЙТОС

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в землището на с. Лясково и землището на  гр. Айтос“

Уважаеми граждани от община Айтос,

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и   в изпълнение на чл. 6 от  Наредбата за реда и условията за провеждане на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от община Айтос .

Кмета на община Айтос , кани гражданите на община Айтос и всички заинтересовани лица на 31.07.2018г.  на публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в землището на с. Лясково и землището на  гр. Айтос“.

 

Депото за неопасни отпадъци на община Айтос е собственост на Общината (общинска частна собственост) и отстои на около 2 км от града и на 2,5 км от с. Лясково. Същото е в експлоатация от 1977 г.

Със Заповед № РД-103/06.07.2015 г. на Изпълнителния директор на РИОСВ –Бургас е спряна експлоатацията на депо за неопасни отпадъци Айтос и е разпоредено да се предприемат мерки за неговата рекултивация.

След завършване на рекултивацията на общинското депо, то ще бъде с начин на трайно ползване „пасище”.

В тази връзка Община Айтос кандидатства пред ПУДООС за финансиране на проект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ № 000341 и ПИ № 000342 в землището на с. Лясково и ПИ № 001003 в землището на гр. Айтос, община Айтос”.

Общата стойност   на проекта е 3 720 000,20 лв. с ДДС от които:

 

  • 2 226 353,90 лв.безвъзмездна помощ от ПУДДОС
  •  532 292,00 лв. обезпечения по чл. 60 от ЗУО, внесени от общината
  •  961 354,30 лв. собствени средства на общината , за които общината ще кандидатства за безлихвен заем от ПУДООС

 

Публичното обсъждане ще се проведе в заседателната зала на общински съвет Айтос на 31.07.2018г.  от 14.00 часа.

 

Васил Едрев

Кмет на община Айтос

 

23.07.2018 г.

Гр. Айтос

 

Поканата се публикува във вестник "Черноморски фар", в. „Народен приятел“, на сайта на общината и се излъчва по Радио АЙТОС.

Снимки