ОБЩИНА АЙТОС

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с контатирано нерегламентирано ползване на контейнерите за битови отпадъци, Община Айтос уведомява ползвателите на търговски обекти и заведения в града и населените места на общината, че са длъжни да събират разделно отпадъците (хартия, картон, пластмаса и стъкло), съгласно слючен договор между Община Айтос и «ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ» АД. За тази цел, на територията на Община Айтос има разположени цветни контейнери на «ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ» АД.

В случай, че Вашата фирма генерира отпадък в големи количества  е необходимо те да бъдат предавани на лица или фирми, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 и/или с организация по оползотворяване.

Напомняме на гражданите, че контейнерите тип „Бобър”, разположени по улиците на град Айтос се ползват само за битови отпадъци. Недопустимо е в тях да се изхвърлят стари вещи, строителни материали и други небитови отпадъци. Спрямо нарушителите ще бъдат предприети административни мерки.

Снимки