ОБЩИНА АЙТОС

 

ОБЩИНА АЙТОС

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 23.10.2018 г. от 11:00 часа, в Заседателна зала на община Айтос ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Социални иновации в грижата за възрастните хора”, административен договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05M9OP001-0030-C01.

Проектът е одобрен за финансиране по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ в рамките на Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

            Проектът е разработен и реализиран чрез партньорство между Община Айтос, като провеждаща политиката в сферата на социалните услуги на местно ниво, и фирма Хомек АБ, Швеция, специализирана в предоставянето на грижи за стари хора по техните домове, или в специализирани институции. 

            На пресконференцията ще бъде представен Доклад от извършена оценка на изпълнението, постигнатите резултати, ефективността и ефикасността на проекта.  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимки