Община Айтос и Хомек АБ, Швеция стартираха партньорски проект


На 01.11.2017 г. стартира изпълнението на дейностите по Проект BG05M9OP001-4.001-0030 „Социални иновации в грижата за възрастните хора”, с продължителност от 12 месеца. Проектът е одобрен за финансиране по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ в рамките на Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 170 203 лв.

               Проектът е разработен чрез партньорство между Община Айтос, като провеждаща политика в сферата на социалните услуги на местно ниво, и фирма Хомек АБ, Швеция, специализирана в предоставянето на грижи за стари хора по техните домове, или в специализирани институции. 

               Реализацията на дейностите е насочена към Дом за стари хора (ДСХ) „Св. Великомъченик Димитрий Солунски”- гр.Айтос, пилотна организация, където ще бъдат внедрени социалните иновации. Те се състоят в: 1) Разработване на стандарт за въвеждане на професия под-сестра в номеклатурата на персонала, ангажиран с грижа за възрастни хора, и 2) Създаване на условия за осигуряване на възможност за общуване на майчин език за възрастните хора, настанени  в специализирани институции (домове за стари хора). За целта ще бъде проведено изследване на социалните системи в България и Швеция и проучване на иновациите, протипитиране чрез разработване на професионален стандарт и обучителна програма към него, прилагане на иновациите, чрез серия от обучения на персонала в ДСХ, както и посещение на място за обмен на опит с шведския партньор. 

               Социалните иновации в края на проекта ще бъдат предмет на оценка на устойчивостта с цел определяне на потенциала за въздействие на иновацията. По проекта е предвидено закупуване на оборудване и обзавеждане, за да може в Дома за стари хора да се изгради зала за провеждане на обучения. 

              Всички дейности са насочени към постигане на резултати, които да допринесат за заложените цели. Очакваните резултати са за подобряване на административния капацитет на служители от домове и общински служители, ангажирани със социални дейности и услуги, както и за създаване на условия за внедряване на предложените социални иновации. Така проектът ще реализира своята основна цел - "Повишаване качеството на обслужване в домове за стари хора чрез въвеждане на социални иновации". Целевите групи са лица, заети в специализираните институции; възрастни, настанени в специализирани институции; служители от Община Айтос.

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Снимки