ОБЩИНА АЙТОС ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОСТЕР

ОРГАНИЗАТОРИ НА КОНКУРСА СА

ОБЩИНА АЙТОС И НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1869”ГР. АЙТОС

 

УЧАСТНИЦИ:

Конкурсът е  предназначен за ученици от V до ХІІ клас, от всички видове учебни заведения /общински и държавни/ на територията на Община Айтос.

Разработките ще бъдат оценявани в две възрастови категории V – VІІІ клас и ІХ – ХІІ клас.

Разработките могат да бъдат индивидуални и екипни / до 5 ученици в екип /

 

ПРИМЕРНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Фактори, причини, поставяне на събитието. Международната общественост и българският въпрос.

Ход на войната или определено действие.

Доброволческото движение сред българите.

Личности или представяне на определена личност.

Значение на националната идентичност за колективната памет, за съвременността.

 

СЪДЪРЖАТЕЛНИЯТ ОБХВАТ  може да включва едно от тематичните направления или елементи от няколко. Темата или тезата на постера е необходимо да се отрази в заглавието.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФОРМЛЕНИЕТО:

Стандартен размер на картон/кадастрон – бял или цветен.

Използвани изразни средства – текст, /копия, разпечатки или изписан на самия постер ръкописен текст / фотографии, копия на фотоси, рисунки, графики, таблици, схеми, карти, комикс  /разказ в картинки/ и всичко друго, което авторите преценят.

Допустими са и релефни изображения.

На постера да бъдат отразени източниците на ползваните текстове.

 

РОЛЯ НА УЧИТЕЛИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ:

Следва да имат консултиращи и подпомагащи функции и постерите да са в голямата си част дело на учениците.

 

ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ:

 КРИТЕРИИ

Съответствие между заглавието и съдържанието.

Точност на използваната историческа информация.

Оригиналност и естетичност на оформлението.

Постерите ще бъдат оценявани от жури. Ще бъдат присъдени първо, второ и трето място за всяка възрастова категория.

 

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ:

Данни за авторите – имена на учениците, клас, училище, населено място, консултиращ учител /ако има такъв/ да бъдат прикрепени  КЪМ ПОСТЕРА В ЗАПЕЧАТАН ПЛИК. Постерът не трябва да съдържа на лицевата или на обратна страна, данни за авторите.

При постъпването, всеки постер ще получава входящ номер, който се вписва и на запечатания плик. Анонимността ще бъде разкрита след извършване на оценяването.

Специално изискване - постерите да не се прегъват.

 

КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ПОСТЕРИТЕ:

ДО 16.02.2018 ГОДИНА /ПЕТЪК/

В  НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1869”ГР.АЙТОС

Телефон за повече информация: 0558 2 27 23

След оценяването, ще бъде организирана изложба на всички постери, участвали в конкурса.

 

Снимки