Община Айтос с проект за рекултивация на градското сметище за 3 700 000 лв

Община Айтос организира публично обсъждане на тема: Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в землището на с. Лясково и землището на град Айтос“. Обсъждането се проведе според изискванията на Закона за общинския дълг и в изпълнение на Наредбата за реда и условията за провеждане на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Айтос.

Поканата към гражданите на община Айтос и всички заинтересовани лица да участват публичното обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проекта е от кмета на Община Айтос Васил Едрев, тъй като депото за неопасни отпадъци е собственост на Общината.

Старото сметище на Айтос се намира на около 2 км от града и на 2,5 км от с. Лясково. Депото е в експлоатация в продължение на 38 години, от 1977 г. до откриването на регионалното депо в с. Братово през 2015 г. През месец юли същата година, със заповед на Изпълнителния директор на РИОСВ – Бургас е спряна експлоатацията му и е разпоредено да се предприемат мерки за неговата рекултивация. Най-общо, идеята на проекта е, след рекултивацията общинското депо да се превърне в "пасище".

В тази връзка Община Айтос кандидатства пред ПУДООС за финансиране на проект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ № 000341 и ПИ № 000342 в землището на с. Лясково и ПИ № 001003 в землището на гр. Айтос, община Айтос”. Общата стойност  на проекта е 3 720 000,20 лв. с ДДС от които: 2 226 353,90 лв.- безвъзмездна помощ от ПУДДОС, 532 292,00 лв. - от обезпечения по чл. 60 от ЗУО, внесени от общината,  961 354,30 лв. - собствени средства на Община Айтос.

С поимено гласуване, и Общинският съвет даде съгласие за кандидатстване пред ПУДООС за финансиране на проекта. От предложението на градоначалника, което беше прието с пълно мнозинство от Съвета, стана ясно, че РИОСВ – Бургас е дала положително становище за реализацията на проекта. Според изискванията на ПУДООС, към заявлението за отпускане на безвъзмездната финансова помощ, Община Айтос ще представи и Решението на Общинския съвет.     

Стойността на заявената безвъзмездна помощ от ПУДООС е в размер на 2 226 353,90 лева с ДДС, а разликата до общата стойност на проекта представлява собственото участие на Община Айтос. То ще бъде осигурено от платените от Община Айтос обезпечения по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците, в размер на 532 292 лева и безлихвен заем, осигурен от Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда, в размер на  961 354,30 лв.

Ще припомним, че девет общини от област Бургас, включително и Айтос, реализираха проект  "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас", финансиран по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", Регионалното депо обслужва общо 210 населени места с близо половин милион жители, в т.ч. и жителите на Община Айтос.

НП

Снимки