ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

            На  основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос,  свиквам    ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   на  28.07.2017 г. /петък/ от 09.30 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект  за            

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :                                                                                                                                                                          

1. Предложение с вх.№ ОбС-235/03.07.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос.

 

2. Предложение с вх.№ ОбС-250/18.07.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно  определяне на представител  на община Айтос в редовно общо събрание на „БУРГАСИНВЕСТ”ООД,  гр.Бургас.

 

 3. Предложение с вх.№ ОбС-239/10.07.2017 г. от Станка Господинова – директор дирекция „Финанси и Бюджет” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Айтос.

 

 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-242/17.07.2017 г. от Красимир Енчев – председател на ОбС Айтос, относно приемане на отчет и анализ за дейността на Общински съвет Айтос за период  месец Януари 2017 г. - месец Юни 2017 г.

 

5. Предложение с вх.№ ОбС-257/19.07.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно утвърждаване на управител на Общинското търговско дружество „Авицена” ЕООД – гр.Айтос.

 

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-255/18.07.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане  на отчет за състоянието на общинската собственост за периода м. януари - м. юни 2017 година.

 

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-253/18.07.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща три помещения от сграда „Младежки дом и бизнесцентър” на ул.”В.Левски” №2, УПИ І в кв.166 по плана на гр.Айтос.

 

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-252/18.07.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща воден обект : басейн, с размери 12,5х25х1,5 м и кръгъл басейн (детски) с диаметър 4,85 м и дълбочина 0,85 м, ведно с прилежаща площ  от 2239,03 кв.м.-ид. част от УПИ VІІІ, кв.253 по плана на гр.Айтос, находящ се в Градска градина - гр.Айтос.

 

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-249/18.07.2017 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно отказ от закупуване на едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 76 кв.м, построена в общински УПИ V-3478 в кв.187 по плана на гр.Айтос, с адрес ул.”Яне Сандански”№ 17.

 

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-254/18.07.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно  предоставяне на земеделски земи, съгласно чл.45ж от ППЗСПЗЗ.

 

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-245/17.07.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в ПИ № 70, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Набожната къща”.

 

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-247/17.07.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на имот № 320, с площ от 1029 кв.м.,  находящ се в  землището на  гр. Айтос, местност „Набожната къща”,  на собственик на законно построена сграда.

 

13. Докладна записка с вх.№ ОбС-246/17.07.2017 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно отдаване под наем, аренда на общински земеделски земи-частна общинска собственост, находящи се  в землищата на с.Мъглен и с.Тополица.

 

14. Докладна записка с вх.№ ОбС-251/18.07.2017 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 8 бр.

 

15. Питания.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС

КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

Снимки