ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

 

            На  основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос,  свиквам    ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   на  27.09.2017 г. /сряда/ от 09.30 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект  за           

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

 

1. Докладна записка с вх.№ ОбС-325/18.09.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на УПИ І, кв.146, с площ 2619 кв.м., отреден „за баня и пералня” по плана на гр. Айтос, на собственик на законно построена сграда.

 

2.   Докладна записка с вх.№ ОбС-326/19.09.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно  учредяване право на пристрояване на обект „Жилищна сграда” в УПИ ХVІ-1709 кв.43 по плана гр. Айтос с административен адрес ул.”Стоян Деведжиев” № 12.

 

            3.  Докладна записка с вх.№ ОбС-323/18.09.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно  даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-ПЗ (подробен устройствен план-план за застрояване) за имот № 092025, м. „Герена”, землище на с. Лясково, община  Айтос.

                                       

4.   Докладна записка с вх.№ ОбС-324/18.09.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно  даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/: „Кабелна линия 20 кV от стълб № 113, ВЛ „Съдиево” до нов трафопост тип БКТП 1х800кVА в имот № 025012, местност „Бургаски път”, землище на гр. Айтос, област Бургас и кабелна линия 1 кV от БКТП до границата на имот № 025012, местност „Бургаски път”, землище на гр. Айтос, област Бургас” и даване съгласие за преминаването му през имот общинска собственост.

 

5. Питания.   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС: КРАСИМИР  ЕНЧЕВ/

Снимки