ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т

             А  Й  Т  О  С

 С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

            На  основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос,  свиквам    ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   на  29.11.2017 г. /сряда/ от 09.30 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект  за           

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

1. Предложение с вх.№ ОбС-364/23.10.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос.   

 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-383/17.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно актуализация  на бюджета и  капиталната програма на община   Айтос за 2017 г.

 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-380/14.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на Запис на заповед от Община Айтос в полза на Министерството на труда и социалната политика, обезпечаващ авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M9OP001-4.001-0030 „Социални иновации в грижата за възрастните хора” сключен между Община Айтос и Министерството на труда и социалната политика по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

4. Предложение с вх.№ ОбС-385/20.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно утвърждаване на управител на общинското търговско дружество „Медицински център I” ЕООД – гр.Айтос.

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-379/10.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ХХІІ-2366, кв.51 по плана на гр. Айтос.                                 

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-378/10.11.2017 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ І-85, кв.29 по плана на с.Съдиево, община Айтос.

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-384/17.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за предоставяне на имотите – полски пътища и напоителни канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2017/2018 година по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището.

 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-381/15.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, 18 броя.

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-376/08.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/ на обект: „Нов кабел 20 кV от ТП „Иван Златев”, находящ се в УПИ І, кв. 248, гр. Айтос до нов трафопост тип МТП 1х400кVА в УПИ VІІІ, кв. 20 по плана на ЗОЖ - гр. Айтос” и даване съгласие за преминаването му през имот общинска собственост.

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-382/15.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/ на обект: „Уличен водопровод за УПИ І-16, масив 179, м. „Могилата”, землище на гр. Айтос” и даване съгласие за преминаването му през имот общинска собственост.

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-387/20.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/: „Външен водопровод до УПИ І-494, м. „Азмака”, землище на с. Съдиево, община Айтос, област Бургас” и даване съгласие за преминаването му през имот общинска собственост.

12. Докладна записка от кмета на Община Айтос за актуализация на бюджета на община Айтос за 2017 г. във връзка с последствията от наводнението в Община Камено.

13. Питания.   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС: КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

Снимки