ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

             С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

 

 

            На  основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос,  свиквам    ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   на  21.12.2017 г. /четвъртък/ от 09.00 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект  за           

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

 

            1. Докладна записка с вх.№ ОбС-386/20.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно  приемане на План-сметка на приходите и разходите за битови отпадъци за 2018 г.

2. Предложение с вх.№ ОбС-417/08.12.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на представител на община Айтос в комисията  по изработване на областна здравна карта.

3. Докладна записка с вх.№ ОбС-406/05.12.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно  приемане на  План за противодействие на тероризма на община Айтос.

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-423/13.12.2017 г. от Красимир Енчев  – председател на Общински съвет Айтос, относно вземане на решение за отпускане персонална пенсия на децата Стефка Стефанова Асенова и Венцислав Стефанов Асенов.

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-413/06.12.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на общински имот в полза на  Сдружение „Спортен клуб по борба  Айтос”.

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-412/06.12.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно  отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ лекарски  кабинет, манипулационна и санитарно помещение с обща площ 24 кв.м в Здравна служба с.Мъглен.      

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-405/04.12.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ ІХ - 2075,  кв.111  по  плана на гр.Айтос, с адрес ул.”Филип Кутев” № 20.

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-410/05.12.2017 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно  прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в ПИ № 649, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”.

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-409/05.12.2017 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в ПИ № 650, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”.

10. Предложение с вх.№ ОбС-422/13.12.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно  прекратяване на  договор за концесия с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Алана” с  обща площ 11,761 дка, находящ се в землището на с. Пирне, Община Айтос, съставляващо имот № 000295.

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-414/06.12.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно   обявяване на имот № 000389, с площ от 0,664 дка, находящ се в  землището на с.Карагеоргиево, местност „Маревица”, категория – IV, с начин на трайно ползване „изоставена нива” за частна общинска собственост.

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-411/06.12.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 12 броя.

13. Докладна записка с вх.№ ОбС-421/13.12.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот № 000948, землище на гр. Айтос  за изграждане на пътна връзка до „Индустриален и бизнес парк -  Айтос”.

            14. Питания.

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС

КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

Снимки