ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

       С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

            На  основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос,  свиквам    ТРИДЕСЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   на  28.03.2018 г. /сряда/ от 09.30 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект  за       

   

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

 

1. Предложение с вх.№ ОбС-87/09.03.2018 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане отчета  за  дейността на Общинско търговско дружество „Айтос – Автотранспорт” ЕООД, гр. Айтос за 2017 г.

 

2. Предложение с вх.№ ОбС-91/14.03.2018 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане отчета  за  дейността на  Общинско търговско дружество „Многопрофилна болница за активно лечение - Айтос” ЕООД, гр.Айтос  за 2017 г.

 

3. Предложение с вх.№ ОбС-104/19.03.2018 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане отчета  за  дейността на  Общинско търговско дружество „Генгер” ЕООД, гр. Айтос за 2017 г.

 

4. Предложение с вх.№ ОбС-108/21.03.2018 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане отчета за дейността на Общинско търговско дружество „Медицински център I” ЕООД,  гр. Айтос за 2017 г.

 

5. Предложение с вх.№ ОбС-102/19.03.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за реда и условията за провеждане на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от община Айтос.

 

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-93/15.03.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на бюджетната прогноза на община Айтос за периода 2019 - 2021 г. в частта за местни приходи и разходите за местни дейности.

 

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-96/16.03.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно застраховане на имоти – частна общинска собственост.

 

 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-97/16.03.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно  редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас.

 

9. Предложение с вх.№ ОбС-105/20.03.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос по Програма ИНТЕРРЕГ по Инструмента за предприсъединителна помощ за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, Приоритетна ос 1. Околна среда, Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район.

 

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-82/02.03.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/ на обект: „Реконструкция  на Главен канализационен клон ІІІ за отходни води, разположен в регулационните граници на гр. Айтос и поземлени имоти №№ 000786, 000515, 000518, землище на гр. Айтос” и даване съгласие за преминаването му през имоти общинска собственост.

 

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-100/19.03.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на главен водопровод от напорни водоеми до разпределителна мрежа на гр. Айтос с участъци – 1. Главен водопровод от НВ с V=2х4500 м³ през РШ1 до разпределителна мрежа на гр. Айтос; 2. Главен водопровод от РШ1 и НВ с V=600 м³ през РШ2 до разпределителна мрежа на гр. Айтос и даване съгласие за преминаването му през имоти общинска собственост.

 

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-101/19.03.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/ на обект: „Нов отливен канал от нов дъждопреливник 12 на гр. Айтос” и даване съгласие за преминаването му през имоти общинска собственост.

 

13. Докладна записка с вх.№ ОбС-99/16.03.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице  в  УПИ XII-1424, кв.89 по плана на гр. Айтос, с адрес ул.”Александър Стамболийски” № 30.                                

 

14. Докладна записка с вх.№ ОбС-98/16.03.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ I-1, кв.2 по плана на с.Черна могила, община Айтос.                                

 

15. Докладна записка с вх.№ ОбС-95/16.03.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно  продажба на имот № 657, с площ от 1022 кв.м.,  находящ се в  землището на  гр. Айтос, местност „Провадийско шосе”, на собственик на законно построена сграда.

 

16. Докладна записка с вх.№ ОбС-94/16.03.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване - 9 броя.

 

17. Питания

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС: КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

Снимки