ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

          С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

            На  основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос,  свиквам    ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   на  28.06.2018 г. /четвъртък/ от 09.30 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект  за           

 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

 

1. Докладна записка с вх.№ ОбС-207/18.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно  кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Благоустрояване на градска градина в кв. 63, гр. Айтос“ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

2. Докладна записка с вх.№ ОбС-208/18.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Спортна площадка № 4 в УПИ I - за спортен терен, кв. 50, по плана на гр. Айтос” по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

            3. Докладна записка с вх.№ ОбС-203/18.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00608 от 13.03.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Айтос”, сключен между Община Айтос и ДФ „Земеделие”.

 

            4. Докладна записка с вх.№ ОбС-204/18.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно  издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00608 от 13.03.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Айтос”, сключен между Община Айтос и ДФ „Земеделие”.

 

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-202/18.06.2018 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно  повторно гласуване на решение № 499 прието по точка 9 от дневния ред на проведеното заседание на 30.05.2018 г., върнато от Областния управител на Област Бургас със Заповед № РД-09-26/12.06.2018 г., на основание чл.45, ал.7 от ЗМСМА.

 

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-206/18.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ трафопост, находящ се в имот №000499, с площ 10.837 дка, с начин на трайно ползване „Пасище, мера” по КВС землището на гр.Айтос, местност „Лясковско шосе”.

 

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-201/15.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на общински имот – частна общинска собственост, находящ се  в УПИ VІІІ-общ. в кв.31 по плана на с.Карагеоргиево, община Айтос.                      

 

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-200/15.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ Х-289, кв.146 по плана на гр.Айтос, с адрес ул.”Васил Априлов” № 2.

 

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-198/15.06.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно  прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физически лица в УПИ І-238, кв.33 по плана на с.Мъглен, община Айтос.      

    

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-199/15.06.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно  прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физически лица в УПИ VІ-239, кв.21 по плана на с.Съдиево, община Айтос.

 

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-205/18.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно  даване на съгласие за разделяне на имот № 018004, с НТП „нива”, находящ се в землището на с.Зетьово, промяна предназначението на имот с проектен номер №018015, с площ 0,457 дка от НТП „нива“ в НТП „полски път“ и обявяването му за публична общинска собственост.

 

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-185/23.05.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно  даване на съгласие за удължаване на срока за експлоатация на съоръжение „Метална рамка с указателни табели срещу СУ„Н.Й.Вапцаров“, над ул.„Хаджи Димитър“, гр. Айтос на СНЦ „Ротари клуб-Айтос“.

 

13. Питания.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС:КРАСИМИР  ЕНЧЕВ/

Снимки