ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос, свиквам  ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос на 31.07.2018 г. /вторник/ от 09.30 ч.  в заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект за 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

 

  1. Докладна записка с вх.№ ОбС-237/20.07.2018 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет и анализ за дейността на Общински съвет Айтос за периода от месец Януари 2018 г. до месец Юни 2018 г.

 

  2. Предложение с вх.№ОбС-221/04.07.2018 г. от Станка Господинова – директор дирекция „Финанси и Бюджет” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Айтос.

 

 3. Докладна записка с вх.№ОбС-222/06.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на „Програма за енергийна ефективност на територията на Община Айтос 2018 - 2022 г.”.

 

 4. Докладна записка с вх.№ОбС-240/20.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00585 от 26.06.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос ”, сключен между Община Айтос и ДФ „Земеделие”.

 

5. Докладна записка с вх.№ОбС-239/20.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно Издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00585 от 26.06.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос ”, сключен между Община Айтос и ДФ „Земеделие”.

 

6. Докладна записка с вх.№ОбС-226/16.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода м.януари-м.юни 2018 година.

 

  7. Докладна записка с вх.№ОбС-227/16.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща помещение с площ 9 кв.м, на първия етаж, вдясно от входа в сграда „Здравна служба” с.Съдиево, находяща се в УПИ ІІ в кв.20 по плана на с.Съдиево, Община Айтос на „Български пощи” ЕАД, Регионално управление „Югоизточен регион”.

 

 8. Докладна записка с вх.№ОбС-232/16.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Регионална здравна инспекция – Бургас върху две помещения, находящи се на първия етаж в североизточното крило в сградата на „Медицински център І - Айтос” ЕООД, с административен адрес: гр.Айтос, ул.„Гарова” №3.

 

9. Докладна записка с вх.№ОбС-229/16.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещения, отредени за аптека с обща застроена площ 96,04 кв.м., част от административна сграда, находяща се на ул.„Цар Освободител”  №3, УПИ І, кв.121 по плана на гр.Айтос на Общинско търговско дружество „Авицена” ЕООД.

 

10. Докладна записка с вх.№ОбС-243/23.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно откриване на процедура по отдаване под наем на язовир – публична общинска собственост.

 

11. Докладна записка с вх.№ОбС-235/17.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване право на пристрояване и надстрояване на обект „Жилищна сграда” в УПИ ХІ-1615 кв.42 по плана гр.Айтос с административен адрес ул.„Лозенград” №31.

 

 12. Докладна записка с вх.№ОбС-228/16.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физически лица в УПИ X-1425,1426, кв.89 по плана на гр.Айтос, с адрес на съсобствениците ул.„Александър Стамболийски” №32 и ул.„Александър Стамболийски” №32А.                               

 

 13. Докладна записка с вх.№ОбС-230/16.07.2018 г. от Мариана Димова – заместник кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ XVІII-1705, кв.43 по плана на гр.Айтос, с адрес ул.„Стоян Деведжиев” №16.                                

 

  14. Докладна записка с вх.№ОбС-231/16.07.2018 г. от Мариана Димова – заместник кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ VІ-170, кв.44 по плана на с.Съдиево, Община Айтос.

 

  15. Докладна записка с вх.№ОбС-233/16.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ трафопост, находящ се в имот №000499, с площ 10.837 дка, с начин на трайно ползване „Пасище, мера” по КВС землището на гр.Айтос, местност „Лясковско шосе”.

 

16. Докладна записка с вх.№ОбС-241/20.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на общински имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ в кв.12 по плана на с.Чукарка, община Айтос.                       

 

  17. Докладна записка с вх.№ОбС-234/17.07.2018 г. от Мариана Димова – заместник кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 7 броя.

 

18. Предложение с вх.№ОбС-244/23.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване пред ПУДООС за финансиране на проект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ № 000341 и ПИ № 000342 в землището на с. Лясково и ПИ № 001003 в землището на гр. Айтос, община Айтос”.

 

19. Питания.   

 

КРАСИМИР ЕНЧЕВ

Председател на ОбС Айтос

                                                                                          

Снимки