ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос, свиквам  ТРИДЕСЕТ  И  ПЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос на 30.08.2018 г. /четвъртък/ от 09.30 ч.  в заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект за 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

1. Предложение с вх.№ ОбС-264/16.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно  приемане на решение за функциониране и дофинансиране на маломерни паралелки и групи в училищата и детските градини на територията на община Айтос за учебната 2018/2019 г.

2. Докладна записка  с вх. № ОбС–273/20.08.2018 г. от Красимир Енчев – председател на ОбС Айтос, относно вземане на решение за даване съгласие, директорът на СУ „Никола Вапцаров” гр. Айтос да учреди безвъзмездно право на ползване върху МПС – автобус на „Айтос Автотранспорт„ ЕООД.  

3. Информация с вх.№ ОбС-271/17.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно  изпълнението на бюджета на Община Айтос, капиталовата програма и сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2018 г.

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-266/16.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно промяна на Решение № 108 на Общински съвет-Айтос, обективирано в протокол № 7 от заседание, проведено на 27.04.2016 г.

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-257/10.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на представител на Община Айтос в Oбщото събрание на съдружниците на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД гр. Бургас.

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-265/16.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно  определяне  начина  на  ползване  на  спортни обекти и съоръжения -публична общинска собственост на основание чл. 49 от Закона за физическото възпитание  и спорта.

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-261/15.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предложение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на 26 броя язовири – публична общинска собственост, находящи се на територията на община Айтос.

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-262/15.08.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно  отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение  № 9, с площ 18 кв.м, находящо се на втори етаж в  масивна двуетажна сграда „Общински дом”, УПИ ХІ, кв.15 по плана на с.Пирне.

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-269/17.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ VІІ-1778, кв.103 по плана на гр. Айтос, с административен адрес ул.”Станционна” № 53.                               

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-270/17.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на предварително съгласие за разделяне на поземлен имот № 000739, находящ се в землището на гр. Айтос, с НТП „Път ІV клас”, образуване на два нови поземлени имота и определя начин на трайно ползване: ПИ №001030 с НТП „Път ІІІ клас” и ПИ №001029 с НТП „Местен път“.

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-272/17.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна предназначението на имоти № 151 и 152, ЗЗП „Слънчева лъка”,  землище на гр. Айтос.

12. Питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС: КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

 

Снимки