ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

 

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос, свиквам  ТРИДЕСЕТ  И  ШЕСТОТО  ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос на 27.09.2018 г. /четвъртък/ от 09.30 ч.  в заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект за 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

 

1. Докладна записка  с вх. № ОбС–290/14.09.2018 г. от Красимир Енчев – председател на ОбС Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2006 г. за опазване на обществения ред в Община Айтос.

 

2. Предложение с вх.№ ОбС-297/17.09.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на бюджета на община   Айтос за 2018 г.

 3. Предложение с вх. № 300/17.09.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно поемане на общински дълг по Закона за общинския дълг.

 

4. Предложение с вх.№ ОбС-285/11.09.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на нов председател на Местната комисия по прилагане на Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове към Община Айтос.

 

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-288/14.09.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно извършена Междинна оценка и актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община Айтос 2014-2020.

 

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-283/05.09.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно избор на представител в Извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД – гр. Бургас.  

 

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-299/17.09.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно Предоставяне за стопанисване, поддържане и експлоатация на  „Канализация, с.Пирне, Община Айтос“ и „Модулно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води от с.Пирне, община Айтос“ на „ВиК“ ЕАД Бургас.

 

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-293/14.09.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно  учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща самостоятелно помещение с площ  25 кв.м., част от първи етаж на двуетажна сграда  „Търговски център”, находяща се на ул.”Цар Освободител” № 15, поземлен имот № 5 в кв.124 по плана на  гр.Айтос.

 

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-291/14.09.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне безвъзмездно за управление част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща стая №7, с площ 14 кв.м., находяща се на третия етаж от административна сграда (бивш АПК), ул. „В.Левски” № 3, ПИ №1980 кв.161 по плана на гр.Айтос,  при граници: север- външен зид; изток- стая № 8; юг- коридор; запад-санитарен възел в полза на  Министерството на отбраната на Република България.

 

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-294/17.09.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ І-136, кв.12 по плана на с.Лясково, община Айтос.

 

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-295/17.09.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ІІІ-93, кв.13 по плана на с.Дрянковец, община Айтос.

 

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-296/17.09.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ХV-294, кв.19 по плана на с.Тополица, община Айтос.

 

13. Докладна записка с вх.№ ОбС-287/13.09.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физически лица в ПИ № 489009, находящ се в землището на гр.Айтос, м. „Кара пелит”.

 

14. Докладна записка с вх.№ ОбС-292/14.09.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №4527, с площ 585 кв.м., находящ се до „Лесопарка” в землището на гр.Айтос.

 

15. Докладна записка с вх.№ ОбС-289/14.09.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване без търг или конкурс на възмездно право на ползване върху част от ПИ № 467003, с площ 2000 кв.м., целият с площ от 221,420 дка – ПОС, категория девета, находящ се в м. „Стамбол сърта”, землище гр. Айтос с, НТП „Пасище, мера“.

 

16. Докладна записка с вх.№ ОбС-298/17.09.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос,  относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 7 бр.

  

17. Питания.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС: КРАСИМИР  ЕНЧЕВ/

 

Снимки