ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос, свиквам  ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос на 20.12.2018 г. /четвъртък/ от 09.30 ч.  в заседателната зала  на  Община  Айтос при  следния  проект за 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д :

1. Докладна записка с вх.№ ОбС-406/10.12.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на годишна програма за развитие на  читалищната дейност в Община Айтос през 2019 г.

2. Докладна записка с вх.№ ОбС-405/10.12.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Айтос.

3. Докладна записка с вх.№ ОбС-411/11.12.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на план-сметка на приходите и разходите за битови отпадъци на Община Айтос за 2019 г.

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-401/05.12.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно подновяване на договор за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение - Айтос” ЕООД – гр. Айтос.

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-409/10.12.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на схеми за поставяне на преместваеми обекти за извършване на търговия и др. обслужващи дейности върху терени общинска собственост по чл.4, ал.1, т.1 и т.2, буква „а,б,в” от Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваемите обекти на територията на община Айтос.

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-404/10.12.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно предоставяне безвъзмездно право на управление на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща  една стая с площ  14,80 кв.м, находяща се на мансарден  етаж в административна сграда на ул.”Богориди” № 2, поземлен имот № 56 в кв.121 по плана на  гр.Айтос.

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-407/10.12.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в ПИ № 1002, находящ се в землището на гр.Айтос, м.”Слънчева лъка”.

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-408/10.12.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в ПИ № 133, находящ се в землището на гр.Айтос, м.”Набожната къща”.

9. Питания.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС: КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

Снимки