ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос на 28.02.2019 г. /четвъртък/ от 09.30 ч. в заседателната зала на Община Айтос при следния  проект за 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :       

1. Предложение с вх.№ ОбС-40/05.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на Община Айтос с проект ”Подобряване условията на живот в Дом за стари хора „Св.Великомъченик Димитрий Солунски” - гр. Айтос, общ.Айтос, област Бургас” пред фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

           

2. Докладна записка с вх.№ ОбС-55/18.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Патронажна грижа в община Айтос” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. към Министерство на труда и социалната политика.

 

3. Докладна записка с вх. № ОбС-62/19.02.2018 г. от  Стоян Иванов Стоянов – член на Общински съвет – община Айтос,  представител на Публичния сектор в Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група –Айтос“ и председател на Управителния съвет на сдружението, относно издаване на запис на заповед от Община Айтос в полза на Държавен фонд „Земеделие“(ДФЗ) , обезпечаваща авансово плащане за Сдружение „Местна инициативна група –Айтос“ (МИГ-Айтос) съгласно  чл.7, ал.2, т.2,ал.3,4,5,6,7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 година на МЗХ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.(ПРСР 2014-2020).

 

4. Предложение с вх.№ ОбС-61/19.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне от страна на Община Айтос на временна финансова помощ в полза на общинска фирма „Генгер“ ЕООД гр.Айтос,  в размер на 30 000 лева.

 

5. Доклад с вх.№ ОбС-42/06.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно изпълнението на Общия  устройствен план на община Айтос за 2018 г.

 

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-63/19.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно допълване на Решение № 470/28.03.2018 г. на ОбС – Айтос за даване допълнително съгласие за преминаването на трасе на обект: „Нов отливен канал от нов дъждопреливник 12 на гр. Айтос” през имот общинска собственост. 

 

7. Предложение с вх.№ ОбС-51/18.02.2019 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет  за  дейността на Общинско търговско дружество „Айтос – Автотранспорт” ЕООД, гр. Айтос за 2018 год. 

 

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-56/18.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на недвижим имот – частна общинска собственост в полза на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Бургас.

 

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-57/18.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ ІІІ-712, кв.1”А” по плана на гр.Айтос, с административен адрес: ул.”Хисарска”№ 107.

 

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-48/14.02.2019 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физически лица в УПИ V-246, кв.170 по плана на гр. Айтос, с административен адрес: гр.Айтос, ул.”Хан Омуртаг” № 3.

 

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-47/14.02.2019 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ Х-74, кв.13 по плана на с.Лясково, община Айтос.

 

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-58/18.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ІХ-132, кв.37 по плана на с.Съдиево, община Айтос.

 

13. Докладна записка с вх.№ ОбС-46/14.02.2019 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физически лица в ПИ № 228, находящ се в землището на гр.Айтос, м. „Слънчева лъка”.

 

14. Докладна записка с вх.№ ОбС-59/18.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на мери и пасища от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2019/2020 година.

 

15. Докладна записка с вх.№ ОбС-60/18.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 15 бр.

 

16. Питания.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС: КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

 

Снимки