ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос на 24.04.2019 г. /сряда/ от 09.30 ч. в заседателната зала на Община Айтос при следния  проект за 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

 

1. Предложение с вх.№ ОбС-135/09.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане отчетните доклади на председателите на читалищните настоятелства в Община Айтос в изпълнение на Годишната програма за развитие на дейността им през 2018 г.

 

2. Докладна записка с вх.№ ОбС-145/11.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Айтос за 2020 г.

 

            3. Докладна записка с вх.№ ОбС-132/08.04.2019 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос,  относно  приемане на  Общинска  програма  за  закрила на детето за 2019 г. на Община Айтос.

 

            4. Предложение с вх.№ ОбС-133/08.04.2019 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет  за  дейността на  Общинско търговско дружество „Медицински център І” ЕООД, гр.Айтос  за 2018 год.

 

            5. Предложение с вх.№ ОбС-134/08.04.2019 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет  за  дейността на  Общинско търговско дружество „Генгер” ЕООД, гр.Айтос  за 2018 год.

 

            6. Предложение с вх.№ ОбС-142/11.04.2019 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет  за  дейността на  Общинско търговско дружество „Авицена” ЕООД, гр.Айтос  за 2018 год.

 

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-146/12.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие за 2018 г. на Община Айтос.

 

            8. Докладна записка с вх.№ ОбС-123/05.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за изпълнението на бюджета на община Айтос за 2018 г.

 

            9. Докладна записка с вх.№ ОбС-147/12.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно подписване на Споразумение на местно ниво за интеграция на продължително безработни лица на пазара на труда.

 

            10. Предложение с вх.№ ОбС-141/10.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Актуализация на програма за развиване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки с цветни контейнери на територията на Община Айтос за периода 2019 – 2020 г.

 

            11. Докладна записка с вх.№ ОбС-151/15.04.2019 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос,  относно  разглеждане на докладна записка с вх.ОбС-98/18.03.2019 г. за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: УПИ І в кв.21Б по плана на гр.Айтос, находящ се на между ул.”Хаджи Димитър”, ул.”Лозенград, ул.”Арда” и ул.”Добри Чинтулов”, ведно с постъпилите от Кмета на Общината критерии за продажба на имота, чрез публично оповестен конкурс с вх.№ ОбС-144/11.04.2019 г.

 

            12. Предложение с вх.№ ОбС-139/10.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за отпадъци.

 

            13. Докладна записка с вх.№ ОбС-140/10.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продължаване срок на разрешително за ползване на воден обект - язовири и микроязовири – публична общинска собственост.

 

            14. Предложение с вх.№ ОбС-121/05.04.2019 г. от Станка Господинова – директор дирекция „Финанси и бюджет” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на кмета на Община Айтос.

 

            15. Предложение с вх.№ ОбС-122/05.04.2019 г. от Станка Господинова – директор дирекция „Финанси и бюджет” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на председателя на Общински съвет Айтос.

 

            16. Докладна записка с вх.№ ОбС-129/08.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно застраховане на имоти – частна общинска собственост.

 

            17. Докладна записка с вх.№ ОбС-138/10.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отмяна на Решение № 616, обективирано в протокол № 42 т.8 от заседание на Общински съвет-Айтос, проведено на 28.02.2019 г. и учредяване на безвъзмездно право на ползване на недвижим имот – частна общинска собственост в полза на Министерството на вътрешните работи /Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението-МВР/ Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Бургас за нуждите на Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението – Бургас.

 

            18. Докладна записка с вх.№ ОбС-137/10.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване съгласие  Кмета на Община Айтос да предостави на  СНЦ ”Волейболен клуб Айтос” физкултурен салон, със застроена площ 374 кв.м, находящ се в СУ ”Никола Й.  Вапцаров” гр. Айтос.

 

            19. Докладна записка с вх.№ ОбС-125/05.04.2019 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно предоставяне безвъзмездно право на управление на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща стая № 20, с площ 19 кв.м, находяща се на първи етаж в западната част на сграда „Младежки дом и бизнес център” на ул.”В.Левски” № 2, УПИ І в кв.166 по плана на гр. Айтос.

 

            20. Докладна записка с вх.№ ОбС-130/08.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Търговски обект” в партерен етаж на жилищна сграда, находяща се на ул.”Свобода” № 5, кв.119а, имот пл. № 2059 по плана на гр.Айтос, със застроена площ 137 кв.м, в това число търговска площ 55 кв.м., складови и спомагателни помещения 82 кв.м.

 

            21. Докладна записка с вх.№ ОбС-131/08.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ VІІ-1450,  кв.86  по плана  на гр. Айтос,  с  административен  адрес: гр.Айтос, ул.”Станционна” № 63.

 

            22. Докладна записка с вх.№ ОбС-126/05.04.2019 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ Х-133, кв.37 по плана на с.Съдиево, община Айтос.

 

            23. Докладна записка с вх.№ ОбС-127/05.04.2019 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ І-49, кв.12 по плана на с.Зетьово, община Айтос.

 

            24. Докладна записка с вх.№ ОбС-124/05.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на общински имоти за нуждите на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас – Фаза 2” – позиция 11 „Изграждане на защитен  лесопояс в междугарието Черноград – Айтос”.

 

            25. Докладна записка с вх.№ ОбС-143/11.04.2019 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос,  относно  откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Айтос с  мандат 2020 г. - 2023 г., определяне на правила за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора.

 

            26. Докладна записка с вх.№ ОбС-148/12.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна предназначението на имот № 281006, местност „Хаджи Бекир”, землище на гр. Айтос.

 

            27. Докладна записка с вх.№ ОбС-149/12.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно допълване на Решение № 841/26.08.2015 г. на ОбС – Айтос за даване допълнително съгласие за преминаването на трасе на обект: „Изграждане на кабелна линия 20 кV от ПС „Айтос” до БКРЗУ в УПИ ІІ, масив 22, местност „Менгеле коросу”, землище на с. Зетьово, община Айтос” през имоти общинска собственост.

 

            28. Питания.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС:КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

 

Снимки