ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос на 26.06.2019 г. /сряда/ от 09.30 ч. в заседателната зала на Община Айтос при следния  проект за 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

1. Докладна записка с вх.№ ОбС-207/18.06.2019 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно удължаване срока за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Айтос с мандат 2020 г. - 2023 г., открита с Решение № 664/24.04.2019 г. на Общински съвет Айтос.

 

2. Докладна записка с вх.№ ОбС-200/14.06.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне безвъзмездно право на управление на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща три помещения с обща площ 65 кв.м, част от четвърти етаж на административна сграда, находяща се на ул.”Богориди” № 2, поземлен имот № 56 в кв.121 по плана на  гр.Айтос.

 

3. Докладна записка с вх.№ ОбС-204/17.06.2019 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ VІІ-815, кв.8 по плана на гр.Айтос, с административен адрес: ул.”Ради Боруков” № 5.

 

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-201/14.06.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно безвъзмездно прехвърляне в полза на държавата на имоти - общинска собственост за нуждите на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас – Фаза 2”, позиция 11 „Изграждане на защитен  лесопояс в междугарието Черноград – Айтос”.

 

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-203/14.06.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване съгласие за преминаването на трасе за топла вода от сондажи С1 и С2 до оранжериен комплекс в УПИ І-216002,216003, масив 216 в землището на гр. Айтос през имоти общинска собственост.

 

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-202/14.06.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/ на обект: „Кабелна линия 20 кV от БКЗРУ „Ветропарк”, находящ се в УПИ ІІ, масив 22, местност „Менгеле коросу”, землище на с.Зетьово, община Айтос до СРС № 98 „Хисаря” в ПИ № 000033, землище на гр. Айтос” и даване съгласие за преминаването му през имоти общинска собственост.

 

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-190/31.05.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Айтос в частта му за ПИ № 095005 и части от ПИ № 095006, 095007 и 095181, местност „Свинарника”, землище на с. Лясково, община Айтос.

 

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-191/31.05.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект: „Нов отливен канал от дъждопреливник 12 на гр. Айтос”.

 

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-194/05.06.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна предназначението на имот № 176001, местност „Могилата”, землище на гр. Айтос.

 

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-205/017.06.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на имот № 282003, местност „Хаджи Бекир”, землище на гр. Айтос.

 

            11. Питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС:КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

 

 

Снимки