Обява

        Община Айтос уведомява всички заинтересовани граждани,  съгласно изискванията на чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3  за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди  е постъпил Проект за санитарно-охранителни зони около тръбен кладенец  Б-175А за водоснабдяване на с.Зетьово, община Айтос, обл.Бургас.

      Документацията е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа в Община Айтос, 6 стая  за периода от 22.12.2017 г. до 21.01.2018 г.

       Писмени становища и възражения могат да се подават в сградата Община Айтос, гр. Айтос, ул. „ Цар Освободител“ № 3 в Центъра за услуги и информация на гражданите до 21.01.2018 г.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62