Обява

 Община Айтос уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно намерение:   „Временен паркинг в УПИ I, кв. 21В, по плана на гр.Айтос“.
 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 02.11.2018 г. – 16.11.2018 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция „ТСУРР“,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР“, тел. 0558/2 26 62