ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

ОБЯВА

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условияута и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.)

 

МИНТИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

гр.София, ул.”Св.св. Кирил и Методий” № 17 – 19, ЕИК 831661388

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Регионално прединвестиционно проучване за обособената територя, обслужвана от „В и К” ЕАД, гр.Бургас”

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 09.03.2018 г. – 23.03.2018 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62