ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

Община Айтос, обявява до заинтересованите лица и общественост:

Програма за енергийна ефективност на територията на община Айтос 2018 -2022 година”.

 Програмата е на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 11.06.2018 г. – 25.06.2018 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция „ТСУРР”,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

 Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР” тел. 0558/2 26 62