ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.39, ал.2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване и около водоизточниците за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди ( ДВ бр.88/2000 г.), Община Айтос публично обявява : Проект за санитарно – охранителни зони /СОЗ/ около каптиран извор „Ляската”, намиращ се в имот №000083, местност „Бахчите”, с.Лясково, община Айтос.

Проектът е на разположение на обществеността, в продължение на един месец, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 12.06.2018 г. – 13.07.2018 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция „ТСУРР”,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

 Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР” тел. 0558/2 26 62