ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

Община Айтос уведомява засегнатото население на територията на общината  за следното инвестиционно предложение:  Реконструкция и рехабилитация на тротоарни настилки и улични настилки на улиците в  селата: с.Черна могила, с. Черноград, с.Тополица, община Айтос.

 Документите са  на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос  през периода от 24.10.2018 г. – 07.11.2018 г., както и в сградата на Община Айтос, Дирекция „ТСУРР”,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР”

 тел. 0558/2 26 62