ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение от

                „ИПППДМ – д-р Василена Чаушева” ЕООД

                адрес : гр.Айтос, ул. ”Иван Вазов” №11, ет.1

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„ Преустройство и промяна на предназначението на самостоятелно жилище в амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина, в първи (партерен) етаж на съществуваща жилищна сграда” в УПИ VI-78, кв.166,по плана на гр. Айтос, с административен адрес ул. „Николай Великов”№11

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 16.10.2017 г. – 30.10.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62