ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Община Айтос уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно намерение:  Изграждане на „Спортна площадка № 4” в УПИ I, кв.50 , по плана на гр.Айтос, община Айтос.

Лице за контакти: Община Айтос, Дирекция „ТСУРР”,мл. експерт – Катя Иванова

Телефон за контакти: 0896463280

 

Дата:12.06.2018 год.