Обявление

О Б Я В Л Е Н И Е

 

          Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населеното място за обект: „Реконструкция на главен водопровод от напорни водоеми до разпределителна мрежа на гр. Айтос с участъци:

     1. Главен водопровод от НВ с V=2х4500 m³ през РШ1 до разпределителна мрежа на гр. Айтос;

     2. Главен водопровод от РШ1 и НВ с V=600 m³ през РШ2 до разпределителната мрежа на гр. Айтос.

    Трасето на главния водопровод преминава през ПИ № 139046, землище на гр. Айтос с НТП „Пасище, мера” и през ПИ № 000544, землище на гр. Айтос с НТП „Друг вид терен със селищен характер”.

       Проектът се намира в дирекция  „ТСУРР” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 

     (Обявлението е публикувано в бр.5/15.01.2019 г. на Държавен вестник)