Обявление

Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населеното място за обект: „Нов отливен канал от нов дъждопреливник 12 на гр. Айтос”.

Трасето на отливния канал преминава през следните имоти: № 000056, землище на гр. Айтос с НТП „ Полски път”, общинска собственост; № 000695, землище на гр. Айтос с НТП „Канал”, общинска собственост,  № 000907, землище на гр. Айтос с НТП „Полски път”, общинска собственост, № 000914, с НТП „Пасище, мера”, общинска собственост и № 272005 с НТП „Нива”, собственост на Лидия Василева Василева.

Проектът се намира в дирекция  „ТСУРР” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

(Обявлението е публикувано в бр.25/26.03.2019 г. на Държавен вестник)