Обявление

Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населеното място за обект: „Реконструкция на участък от деривация „Камчия-юг” в района на ж.п. гара „Черноград” в землищата на с. Кликач, община Карнобат и с. Черноград, община Айтос”.  

Проектът се намира в дирекция  „ТСУРР” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 

(Обявлението е публикувано в бр.72/13.09.2019 г. на Държавен вестник)