Обявление

          Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населеното място за обект: „Кабелна линия 20 кV от П/С „Айтос” до БКЗРУ „Ветропарк” в УПИ ІІ-28, масив 22, землище на с. Зетьово, община Айтос” с възложител „Електроразпределение Юг” ЕАД. Трасето на подземния кабел 20 кV с дължина 5158 м преминава през имоти в землищата на гр. Айтос и на с. Зетьово, община Айтос.
   Проектът се намира в дирекция  „ТСУРР” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

     (Обявлението е публикувано в бр.87/05.11.2019 г. на Държавен вестник)