Обявление

Община Айтос съобщава на Красимира Красимирова Стоянова от гр. Варна, Илияна Василева Друмева от гр. Бургас, Иван Димитров Кибритев, Радослава Иванова Димитрова, Пламена Иванова Димитрова от гр. Айтос и на Нели Красимирова Иванова от гр. София, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол № 12/09.10.2019 г. на ОЕСУТ  е приет ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-475, кв. 151 по плана на гр. Айтос. Променя се местоположението на общата регулационна линия между УПИ VІ-475 и УПИ VІІІ, като същата се поставя в съответствие със съществуващата западна имотна граница на имот № 475. Новопредвиденото застрояване в УПИ VІ-475 с височина до 10 м е свободно стоящо.

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.