Обявление - публикувано на 07.11.2019 г.

 На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекта за изменение и допълнение на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30- дневен срок от публикуване на интернет страницата на община Айтос и в Портала за обществени консултации, се приемат предложения и становища, относно така изготвеният Проект на наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Айтос.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на община Айтос в Центъра за услуги и информация на гражданите  на адрес: гр. Айтос, ул. „Цар Освободител“ №3 или на e-mail: aetos5@abv.bg

Дата на обявяване - 07.11.2019 г.